Имедиатно функционално натоварване: резултати във връзка с концепцията за лечение с Corticobasal®

18.08.2020

Предистория: Имедиатното функционално натоварване на едночастови дентални импланти е прието като метод за лечение с фиксирани възстановявания при напълно беззъби мандибули и максили. Въпреки това съществуват ограничен брой проучвания на процедурите по имедиатно натоварване на местата на екстракция в двете челюсти, както и при сегментни реконструкции и подмяна на единичен зъб.

Цел: Целта на това проучване е да се оцени използвания понастоящем протокол за имедиатно функционално натоварване (в рамките на макс. 3 дни) на едночастови импланти, поставени по посочените по-долу методи, публикувани от Международната фондация.

Материали и методи: Това проспективно кохортно проучване обхваща общо 87 последователно лекувани пациенти, на които са поставени 1169 имедиатно натоварени едночастови импланти Strategic Implant®, служещи за основа на неподвижни металокерамични цели дъговидни конструкции или сегментни реконструкции в двете челюсти. Всички импланти са поставени от един лекуващ дентален лекар, който през годините извършва всички протетични процедури и контролира всички случаи. Данните са извлечени от опитен стоматолог от картоните на пациентите и от панорамни рентгенови снимки. В края на наблюдавания период са проведени интервюта с
голям брой пациенти. Въпреки че общият брой поставени и проследени в продължение на 12-57 месеца импланти е 5100 (от които 105 са неуспешни), настоящата статия докладва подробни резултати само за 1169 импланта, проследени в продължение на минимум 48 месеца.

Резултати: Имедиатното функционално натоварване при използването на множество базални винтови импланти, закотвени в кортикалната кост, като подпора за неподвижна дъгова протеза в
горната и долната челюст демонстрира висока кумулативна преживяемост на импланта след изтичането на 57-месечния период на наблюдение. Влияние върху успеваемостта на имплантите, наблюдавана в това проучване, не оказват фактори като хипертония, диабет, тютюнопушене или огъване на шийката на импланта. В рамките на това проучване (5100 импланти Strategic Implant® са наблюдавани за период до 57 месеца) не се наблюдава периимплантит.

Заключение: Концепцията за лечение, разработена за технологията на Strategic Implant®, е безопасна и ефективна и благодарение на нея не се налага извършване на костна аугментация и не настъпва периимплантит.

Ключови думи: Огъваеми шийки на имплантите, реконструкция на цяла дъга, имедиатно функционално натоварване, проспективно проучване, сегментна реконструкция, Strategic Implant®.

Вижте проучването в прикачения файл.

Файлове
Публикация (PDF, 4MB)